0305__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0630__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0631__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0632__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0633__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0634__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0635__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0636__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0637__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0638__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0639__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0640__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0641__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0642__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0643__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0644__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0645__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0646__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0647__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography0648__2-16-24_Waldorf-Astoria-Washington-DC-EventPhotojournalism-event-food-photography